Informatiebronnen voor naasten

1. Algemene informatie voor naasten

Tijdschrift met informatie over palliatieve zorg
palvooru.nl
metzorgleven.nl

Informatie over verschillende onderwerpen voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten
overpalliatievezorg.nl

Website met informatie van huisartsen over de laatste levensfase
thuisarts.nl

Folders en filmpjes voor naasten
oogvoornaasten.nl

Informatie over de rol als naaste bij iemand die ongeneeslijk ziek is
ziekwordjenietalleen.pdf

Handreiking voor naasten over het levenseinde van mensen met dementie
zorgvoorbeter.nl/dementie/laatste-levensfase

Ondersteuning bij praktische regelzaken
bmzm.nl (mantelzorgmakelaars)

Informatie over palliatieve zorg in uw regio
palliaweb.nl/netwerkzorg

Informatie over mantelzorg en mogelijkheden voor ondersteuning
overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg
mantelzorg.nl
balans.mantelzorg.nl


2. Psychische zorg voor patiënten en naasten/nabestaanden

Informatie over veranderingen t.a.v. intimiteit en relaties
overpalliatievezorg.nl/problemen-met-seks-intimiteit

24/7 telefoonlijn voor een luisterend oor. Chatten en e-mailen ook mogelijk via de website.
deluisterlijn.nl | 088 0767 000

Informatie over o.a. angst, depressie, eenzaamheid, verdriet  en levensvragen
kanker.nl/wanneer-verwerken-niet-lukt


3. Ondersteuning voor mantelzorgers

Algemene informatie over vrijwillige palliatieve zorg thuis, onder meer om mantelzorgers te ontlasten
vptz.nl

Websites met informatie voor mantelzorgers
overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg
mantelzorg.nl
balans.mantelzorg.nl

Omgang met mogelijke morele dilemma’s bij het verlenen van mantelzorg
movisie.nl/Draai-het-eens-om


4. Praten over het levenseinde

Informatie over zingeving, existentiële vragen, levensbeschouwing of geloof
geestelijkeverzorging.nl
centrumvoorlevensvragen.nl

E-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde
levenseinde.patientenfederatie.nl

Informatie over de laatste levensfase
KBO-PCOB/onmisbare informatie over het levenseinde

Hulpmiddel om alle belangrijke zaken rond uw laatste levensfase op te schrijven en het gesprek met naasten te voeren
ikwilmetjepraten.nu

Hulpmiddel om wensen rond de laatste fase van het leven vast te leggen
Palvooru.nl/wensenboekje

Wensenboekje voor mensen met een verstandelijk beperking. Mogelijkheid tot in gesprek gaan over wensen, als iemand niet meer beter wordt
nivel/alsiknietmeerbeterword


5. Palliatieve sedatie en euthanasie

Informatie over palliatieve sedatie
overpalliatievezorg.nl/keuzes/palliatieve-sedatie
thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-meer-weten-over-palliatieve-sedatie

Informatie over euthanasie en wetgeving
thuisarts.nl/levenseinde/ik denk aan euthanasie
rijksoverheid.nl/euthanasie


6. Praktische informatie rondom ziekte en overlijden

Informatie over zorgaanbod, regelhulp en kosten
regelhulp.nl

Informatie voor ondersteuning bij leven met een beperking
mee.nl/clientondersteuning

Informatie van notaris over (levens)testament, overlijden en schenken
notaris.nl

Informatie over wat te regelen bij overlijden
rijksoverheid/overlijden
nibud.nl/consumenten/zaken-regelen-bij-een-overlijden  

Informatie over het omgaan met social media-accounts van de overledene
uitvaartverzekering.nl/social-media-account-overlijden
digitallifelegacy.nl/

Informatie over het regelen en de kosten van een uitvaart
uitvaartinformatie.nl

Tips om alles rondom overlijden en uitvaart op het juiste moment te regelen
doodgaanendoorgaan.ardanta.nl/

Informatie van Rijksoverheid over erven en nalatenschap
rijksoverheid/erven


7. De stervensfase

Informatie over lichamelijke en geestelijke veranderingen in de laatste dagen van leven
overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/stervensfase

Informatie gericht op kanker, maar ook bruikbaar voor andere ziektebeelden
kanker.nl/de laatste fase

24/7 hulplijn voor vragen over sterven (steun en informatie voor patiënten en hun naasten)
landelijkexpertisecentrumsterven.nl/sterven


8. Steun bij rouw verlies

Informatie voor nabestaanden
rouw.nl
overpalliatievezorg.nl/rouw-bij-nabestaanden

Hulp en advies bij rouw en verlies
steunbijverlies.nl
humanitas.nl/themas/verlies
in-de-wolken.nl

Ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders bij verlies en rouw.
achterderegenboog.nl
kankerspoken.nl

Individuele rouwondersteuning, lotgenotengroepen, voorlichting en advies
humanitas.nl/steun-bij-rouw
Issoria/rouwondersteuning